ធ្វើដំណើរផ្លូវអាកាស

More: ផែនការ , ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ , អាកាសយានដ្ឋាន