បារាំង

More: ប៉ារីស , Provence , Riviera បារាំង , Bordeaux , លីយ៉ុង