ប្រទេសអង់គ្លេស

More: ទីក្រុងឡុងដ៍ , អុកហ្វត , ងូតទឹក , ខេមប្រីជ