ផ្លរីដា

More: Walt Disney World , អូឡែនដូ , ម៉ៃអាមី , តាំប៉ា , Jacksonville , Ft ។ Lauderdale , គ្រាប់ចុចរដ្ឋផ្លរីដា , បន្ទាយ Fort Myers / Cape Coral , Pensacola