ប្រេស៊ីល

More: ទីក្រុង Rio de Janeiro , ទីក្រុង Sao Paulo