12 កន្លែងទេសចរណ៍កំពូល ៗ នៅឥណ្ឌាខាងត្បូង

ត្រូវតែមើលទិសដៅនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌា

ឥណ្ឌាភាគខាងត្បូង (រួមមាន Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana និង Tamil Nadu) ពិតជាមានវប្បធម៌ខុសគ្នាដែលកំណត់វាដាច់ពីប្រទេសផ្សេងទៀត។ មិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋនីមួយៗបានរក្សាអត្តសញ្ញាណខុសៗគ្នា។ ស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញប្រាសាទបុរាណប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្មាដូងព្រលឹងភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងឆ្នេរសមុទ្រនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំណើរកំសាន្តដ៏ប្លែកនិងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ អត្ថបទនេះបង្ហាញអំពីទីកន្លែងទេសចរណ៍កំពូល ៗ នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌា។ មានទិសដៅដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលវាពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសតែពីរបី!