កំពូល 10 កន្លែងដើម្បីទទួលបានស្រាបៀរនៅក្នុងទីក្រុង Louisville

ដោយមានក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរចំនួន 5 និងភោជនីយដ្ឋាននិងហាងស្រាដែលមិនអាចរាប់បានមានកន្លែងជាច្រើនដើម្បីទទួលបានស្រាបៀរនៅក្នុងទីក្រុង Louisville ។ ទោះជាយ៉ាងណាភោជនីយដ្ឋាននិងបាររាប់បញ្ចូលខាងក្រោមនេះផ្តល់ជូននូវជម្រើសស្រាបៀរគ្មានគូប្រៀបដើម្បីបំពេញចិត្តក្រអូមមាត់។

កំពូល 5 របារមុជនៅ Louisville

ក្រុមហ៊ុន Louisville Breweries