ប្រវត្តិរបស់សង្កាត់ Old Louisville

ការស្គាល់ពីសង្កាត់ល្វីសវីល

សង្កាត់ Louisville ចាស់គឺជាផ្ទះអភិរក្សប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំបំផុតលំដាប់ទី 3 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាផ្ទះធំបំផុតនៃផ្ទះ Victorian តែមួយគត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជិតខាងបានឃើញការធ្លាក់ចុះនៃការយកចិត្តទុកដាក់និងការយកចិត្តទុកដាក់ហើយភាពរុងរឿងថ្មីបានធ្វើឱ្យវាក្លាយជាកន្លែងមួយដែលគួរឱ្យចង់បានបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង Louisville ជាពិសេសក្នុងចំណោមនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យនិងអ្នកជំនាញវ័យក្មេង។