ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅថ្ងៃទី 10 ខែកុម្ភៈ

ខែកុម្ភៈត្រូវបានបំពេញដោយអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងកម្សាន្តធ្វើនៅនិងជុំវិញ Louisville ។ ការពេញចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលជាការសប្បាយសម្រាប់គ្រប់វ័យនិងមានតម្លៃចូលដោយឥតគិតថ្លៃគឺជា ពិធីបុណ្យមហៀរនៅរដ្ឋ Indiana ។ សូមពិនិត្យមើលវាចេញ! វាជាការសប្បាយសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូល។ ដូចគ្នានេះផងដែរចាំថ្ងៃចន្ទទីបីនៃខែកុម្ភៈគឺជាទិវាប្រធានាធិបតី។