ព្រឹត្តការណ៍ពិធីបុណ្យនិងពិធីបុណ្យផ្សេងៗរបស់លោក Patrick ថ្ងៃសៅរ៍ក្នុង DFW

ក្បួនដង្ហែរ, ពិធីបុណ្យ, ការរត់កម្សាន្ត, បារអៀរឡង់និងសប្បាយច្រើនទៀត

St. Patrick's Day គឺថ្ងៃទី 17 ខែមីនាហើយ DFW ដឹងពីរបៀបដើម្បីអបអរសាទរ។ ពិធីបុណ្យម្ហូបអាហារតន្រ្តីនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ រៀបចំផែនការឥឡូវនេះព្រោះទិវាដាឡាសស្តារទិវា Patty ដ៏ធំគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 19 ខែមីនាឆ្នាំ 2015 ។