ស្ពាន Brooklyn គឺជាស្ពានដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅទីក្រុងញូវយ៉ក

ពីការយល់ដឹងអំពីជំងឺអេដស៍ទៅនឹងការធ្វើបាតុកម្មនៅ Wall Street វាគឺជាស្ពាន Brooklyn

ស្ពានប៊្រុគ្លីនគឺជាស្ពានដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់ក្រុងញូវយ៉កសម្រាប់ការតវ៉ានិងការដើរក្បួន។

វាមិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុទេនៅពេលដែលរៀបចំការដើរហែក្បួនការដើរប្រមូលមូលនិធិនិងព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈផ្សេងទៀតដែលអ្នករៀបចំជារឿយៗជ្រើសរើសផ្លូវមួយដែលរួមបញ្ចូលការដើរលើស្ពានប៊្រុគ្លីន។

នៅរដូវក្ដៅមានការដើរឬធ្វើបាតុកម្មយ៉ាងហោចណាស់មួយលើករៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ។

នេះគឺជាហេតុផល 5 ដែលស្ពានប៊្រុគ្លីនគឺជាស្ពានជម្រើសនៃទីក្រុងញូវយ៉កសម្រាប់ក្រុមដែលកំពុងរៀបចំដើម្បីបង្កើតចំណុចមួយបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរសង្គមការលើកកំពស់ការយល់ដឹងឬលុយកាក់សម្រាប់បញ្ហាមួយឬក៏ការយកចិត្តទុកដាក់ជាសាធារណៈ។