កន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនបំផុតនៅឥណ្ឌា

ជាមួយនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង 1 ពាន់លាននាក់វាប្រាកដជាអាចប្រមូលផ្តុំនៅប្រទេសឥណ្ឌាជាពិសេសនៅក្នុងពិធីបុណ្យនិងនៅតាមតំបន់ទីផ្សារដែលមានភាពមមាញឹក។ កន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករទាំងនេះមានភាពទាក់ទាញនិងការប្រឈមមុខគ្នា!