12 កន្លែងទេសចរណ៍ដើម្បីទស្សនានៅជិត Bangalore

អ្វីដែលត្រូវមើលនិងធ្វើនៅជុំវិញទីក្រុង Bangalore

មានកន្លែងទេសចរណ៍គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននៅជិតទីក្រុងបេងហ្គាឡូទោះបីជាអ្នកមានជីវិតរស់រានពីទីក្រុងក៏ដោយឬអ្នកទេសចរដែលចង់ចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃដើម្បីរីករាយនឹងភាពស្រស់ស្អាតនៃធម្មជាតិរបស់ធម្មជាតិ។ តំបន់ទេសចរណ៍ទាំងនេះត្រូវបានរៀបរាប់តាមលំដាប់នៃចម្ងាយរបស់ពួកគេពីទីក្រុង។