8 គន្លឹះសម្រាប់ការទៅលេងនៅប៉ាណាម៉ាទីក្រុងប៉ាណាម៉ា

នៅទីក្រុងប៉ាណាម៉ាវាចំណាយដើម្បីដឹងពី ជម្រើសធ្វើដំណើរថវិកា ជាមូលដ្ឋាន។ ប៉ុន្តែមានគន្លឹះនិងល្បិចបន្ថែមមួយចំនួនដែលនឹងជួយសន្សំប្រាក់ឱ្យអ្នកកាន់តែច្រើននិងនាំមកនូវតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។

អ្វីដែលមានដូចខាងក្រោម - មិនមានលំដាប់ជាក់លាក់ - គឺជាគន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់ការធ្វើផែនការនិងរីករាយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកទៅទីក្រុងប៉ាណាម៉ា។ អ្នកនឹងត្រលប់មកផ្ទះវិញជាមួយនឹងការរកឃើញមួយចំនួនរបស់អ្នកប៉ុន្តែទាំងនេះនឹងចាប់ផ្តើមអ្នកក្នុងទិសដៅនៃការធ្វើដំណើរដែលមានតំលៃសមរម្យ។