7 ផេ្សង ៗ និងហាងស្រាបៀរនៅទីក្រុងបុមបៃជាមួយនឹងស្រាស្រាបៀរដ៏អស្ចារ្យ

Must-Try Microbreweries នៅទីក្រុងបុមបៃ

មិនដូចបណ្តាទីក្រុងដូចជា Bangalore និង Pune អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងខិត្តប័ណ្ណត្រូវបានដំណើរការយឺតយ៉ាវក្នុងទីក្រុងបុមបៃជាពិសេសដោយសារតែអចលនទ្រព្យមានតម្លៃថ្លៃនិងច្បាប់មិនច្បាស់លាស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវបានគេចាប់បានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយមានអ្នកចូលរួមថ្មីជាច្រើន។ នេះគឺជាការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេ។