6 អ្វីដែលអ្នកត្រូវការនៅលើឆ្នេរឈូងសមុទ្រមីស៊ីស៊ីពី

ការញ៉ាំអាហារគឺជាផ្នែកមួយនៃការសប្បាយដ៏ធំបំផុតក្នុងកំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ឆ្នេរឈូងសមុទ្រមីស៊ីស៊ីពី។ ឥទ្ធិពលរបស់ភាសាបារាំងកាជុននិងការចម្អិនម្ហូបក្រេអ៊ូលគឺស្រដៀងគ្នាក្នុងមធ្យោបាយមួយចំនួនដើម្បីឱ្យអ្នកជិតខាងរបស់ទីក្រុងញូវល្លីនប៉ុន្តែមីស៊ីស៊ីពីផ្តល់ជូននូវការសម្របខ្លួនរបស់ពួកគេដែលមិនគួរខកខាន។ នេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវញ៉ាំនៅពេលអ្នកទៅលេងបន្ទាប់។