48 ម៉ោងនៅអូតាវ៉ា, ប្រទេសកាណាដា: ការធ្វើដំណើរដ៏ល្អឥតខ្ចោះ