ឧទ្យានជាតិហាវ៉ៃប្រារព្ធពិធីខួបលើកទី 100 នៃសេវាកម្មឧទ្យាន