អ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅកាប៊ីតេប៊េនធីន

កូតបតថេនផ្តល់ជូននូវវប្បធម៌ក្នុងតំបន់ម្ហូបអាហារនិងធម្មជាតិដើម្បីរីករាយ។

ភាគច្រើននៃការទាក់ទាញរបស់ Cape Breton បានមកពីប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះ។ គ្រាន់តែធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ Cape Bretoners គឺជាសកម្មភាពដែលត្រូវបានរីករាយ។ ជាការពិតណាស់, សម្រស់ធម្មជាតិនៃកោះនិងទីតាំងរបស់វាមិនមានផលប៉ះពាល់ទេ។ មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរកពិធីជប់លៀងឬចង់ផឹកនៅក្នុងវប្បធម៌និងទេសភាពទេនេះគឺជាបញ្ជីនៃអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅកាប៊ីតេប៊េនថេន។