ទីផ្សារសាធារណៈ Montreal, ទីផ្សារកសិករ, ទីផ្សារសាធារណៈ