ទស្សនាហុងកុងធៀបនឹងសិង្ហបុរី

ទីក្រុងណាទៅទស្សនា

មានតែចម្លើយតែមួយគត់ចំពោះសំណួរដែលខ្ញុំគួរទៅហុងកុងឬសិង្ហបុរី។ វាជាទីក្រុងហុងកុង។ នេះហើយជាមូលហេតុ។

របៀបដែលទីក្រុងហុងកុងប្រសើរជាង

របៀបដែលប្រទេសសឹង្ហបុរីល្អប្រសើរ

បន្ទាត់​ខាង​ក្រោម

ប្រទេសសិង្ហបុរីជាទីក្រុងដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយប៉ុន្តែវាមិនអាចឈរនៅទីក្រុងហុងកុងបានទេ។ ហុងកុងគឺធំជាងមុននិងភ្លឺជាងហើយសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនគឺប្រសើរជាង។