កំពូល 10 ក្លឹបសម្រាប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំសកល

ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំមីល

រាំក្នុងឆ្នាំ 2016 ជាមួយនឹងរចនាប័ទ្មមីម៉េនៅមួយក្នុងចំណោមទាំង 10 គណបក្ស Denver នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2015 ។ របារមួយចំនួនមិនគិតកម្រាស់ទេប៉ុន្តែភាគច្រើនទាមទារសំបុត្រមុន។ ចំពោះការដើរយឺត ៗ នៃតន្ត្រី Lingson nightlife lingo, LoDo តំណាងឱ្យ Lower Downtown និង SoCo តំណាងឱ្យខាងត្បូងនៃ Colfax ។ Club Vinyl និង Beta មានអាយុ 18 ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីមាន 21 នាក់ហើយ។