អ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅហុងកុងសម្រាប់កុមារ

ទីក្រុងហុងកុងសម្រាប់កូនក្មេងប្រហែលជាមើលទៅដូចជាការរំពឹងទុករកលុយ។ ផ្លូវថ្នល់មានកំដៅសង្កត់និងអាហារជាច្រើន។ ទាំងអស់ពិត។ ប៉ុន្តែមានរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើនៅហុងកុងជាមួយកូនក្មេង ... ហើយយើងមិនគ្រាន់តែមានន័យថាទីក្រុងហុងកុង Disneyland ប៉ុណ្ណោះទេ។ អានបន្តដើម្បីស្វែងរកការទាក់ទាញនិងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កុមារ។