ទទួលបានគំនិតថ្ងៃគ្រួសារ, តូរ៉ុនតូ

រកគំនិតថ្ងៃគ្រួសារសម្រាប់តូរ៉ុនតូ

ទិវាគ្រួសារ គឺថ្ងៃច័ន្ទទី 16 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2016 ។ ឪពុកម្តាយជាច្រើននឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីចូលរួមជាមួយកូន ៗ របស់ពួកគេ។ ការទាក់ទាញសារមន្ទីរនិងគ្រួសារច្រើននឹងផ្តល់កម្មវិធីពិសេស។ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅតូរ៉ុនតូនៅ ថ្ងៃគ្រួសារ នោះគឺជាគំនិតមួយចំនួន។

ចេញពីទីក្រុង